ประกาศข้อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ

🟢 เครื่องมือการกลั่นกรอง การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

🟢 คู่มือการกลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ระบบยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนฯ

สื่อเพื่อการเรียนรู้

สื่อแอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะ 

กิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 

ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

ชุดหนังสือนิทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือจริง

เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา

คู่มือการใช้ชุดหนังสือนิทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือนจริง

เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา

โค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

ด้วยบอร์ด KidBright  

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง

สำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright 

ชุดแบบเรียนพื้นฐาน

Basic Unplugged Coding

ภายใต้โครงการการเรียนรู้และพัฒนา

การคิดอย่างมีขั้นตอน 

Coding and Programming learning skill 

สื่อการเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยเกม วิดีโอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

บทเรียนออนไลน์

ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (Online Courseware LMS) หลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คู่มือการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (Online Courseware LMS) 

ภายใต้โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online Courseware) ตามกรอบหลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในรูปแบบชุดหลักสูตรระยะสั้น

Learn D Land เรียนรู้กับเราด้วยสื่อครบวงจร

ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับก่อนวัยเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ฝึกทักษะกระบวนการมองเห็น

ฝึกทักษะการจำพยัญชนะ สระ

ฝึกทักษะการคำนวณ

ฝึกพัฒนาทักษะทางอารมณ์

ฝึกทักษะประสานสัมพันธ์ตากับมือ

ฝึกทักษะการรับรู้

ฝึกทักษะการเขียน

ฝึกทักษะการสร้างมโนติ

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และระยะที่ 2 

แอพพลิเคชัน

Application Can Do

ภายใต้โครงการการเรียนรู้

และพัฒนาการคิดอย่างมีขั้นตอน 

Coding and Programming Learning Skill 

Application A-Speak

ภายใต้โครงการแอพพลิเคชัน

ช่วยสื่อสารสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง

ในการสื่อสาร (A-Speak)

กทศ. | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2567กทศ. | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเเละพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2567

กทศ. | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเเละพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 7/2566 

ติดต่อเรา

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

อาคารสามัญ 99 ชั้น 2 เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

โทรศัพท์ 02-281-6236

โทรสาร 02-281-6206

อีเมล์ sedf@obec.go.th

หน่วยงานภายใน